به نام خدا

نام و نام خانوادگی:             اداره آموزش وپرورش شهرستان فريدن   تاریخ: 20/3/1391

آزمون درس : جامعه شناسی 1 دبیرستان بوعلي داران مدت آزمون :70 دقیقه                                               

صحیح یاغلط بودن عبارات زیر رامشخص کنید.

1-1)          سرفه کردن انسان یک کنش انسانی است.

1-2)کنش های انسانی با  اراده انجام می شود.

1-3)معیاروملاک آینده ی شغلی را علاقه تعیین می کند.

1-4)کنش های اجتماعی  همان پدیده های اجتماعی  به حساب می آیند.

1-5) علم خانواده وتدبیرمنزل جزء علوم نقلی است.

1-6)شناخت وفهم معانی کنش های آدمیان ازفوایدعلوم طبیعی است.

عبارات زیر راباکلمات مناسب کامل کنید.

2-1)علوم انسانی به علومی گفته می شودکه موضوع آنها.....................................است.

2-2) موضوع جامعه شنلسی پوزیتیویستی .............................است.

2-3)ابزار شناخت شهودی ........................................است.

2-4) اولین مخلوق خداوند دراین جهان ....................است.

پاسخ کوتاه دهید.

3-1) علم حقوق راتعریف کنید.

3-2)خردترین وکلان  ترین پدیده ی اجتماعی کدامند؟

3-3) روش جامعه شناسی انتقادی چیست؟

3-4)فرهنگ راتعریف کنید:

3-5)ازپدیده های زیرکدام ذهنی است؟ روستا/ کتاب جامعه شناسی یک/آزادی/ ازدواج/دبیرستان سما

3-6) دلیل پیدایش جهان های مختلف چیست؟

3-7)تاچه زمانی پیامدهای  الزامی  درجهان اجتماعی باقی می مانند؟

3-8)دو ویژگی جوامع مکانیکی را بنویسید.

3-9)درچه جوامعی علوم اجتماعی عقلی نمی تواند وجودداشته باشد؟

تغییرات جهان اجتماعی عمیق راباذکرمثال توضیح دهید.

دو ویژگی منفی جهان متجددازنظرماکس وبر راتوضیح دهید.

فرهنگ معنوی چگونه فرهنگی است؟ انواع جامعه معنوی رانام ببرید .

شناخت عمومی درچه زمینه هایی برشناخت علمی تاثیرمیگذارد؟ (سه مورد توضیح دهید.)

 جامعه  شناسی پوزیتیویستی با چه محدودیت ها ومشکلاتی روبه رو می باشد؟

شناخت عقلی وشناخت تجربی را ازنظر  ابزار وروش بایکدیگرمقایسه کنید .

 

علوم اجتماعی عقلی ازچه توانایی هایی برخورداراست؟ دوموردبیان کنید 

جهان اساطیری  چگونه جهانی است؟ این جهان رامعرفی کنید.

 

یکی ازویژگی های جامعه انسانی از دیدگاه قران را توضیح دهید.

 

سه سنت الهی اجتماعی بنویسید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی و یکم خرداد ۱۳۹۱ساعت 12:22  توسط يبلويي  |